KLEI - 塑 - sù
Vierdejaars theatervormgevers en derdejaars performers en tweedejaars acteurs
2024

GEMAAKT

afstudeervoorstelling

Ik maak deel uit van iemand. we hebben eenzelfde lichaam, ėėn lichaam  met zijn tweeën, en plotseling ontsnapt een deel   van het lichaam.  Ik probeer het vast te houden......maar  nee! Het vertrek is een feit, ik ben gescheiden van een deel van mezelf en toch bewaar ik iets onuitwisbaars, een soort triestheid van het lichaam, pijn van het lichaam. Uiteindelijk aanvaard ik dit afscheid!

Door Jacques Lecoq


zài wǒ ān jìng de líng hún zhōng,
在  我  安  静 的  灵  魂   中, 
cóng jiù dào xīn de lǚ chéng,
从   旧  到  新  的 旅 程
zài shì jiè zhōng sù zào,
在  世  界   中   塑  造,
zài měi yī cì hū xī,
在  每  一 次  呼 吸,
měi yī shēng nà hǎn.
每  一  声   呐  喊。
yǒu yí gè nián qīng de líng hún bèi shí
有  一   个  年     轻  的 灵  魂     被  时 
jiān gǎi biàn de shāng hén léi léi.
间    改   变   的  伤    痕    累   累。
wǒ cóng guò qù de zì jǐ,
我  从   过 去  的 自 己,
zhù rù shēng mìng de huǒ yàn,
注  入  生   命  的  火  焰,
wǒ chéng zhǎng zhe,
我   成    长     着,
xué xí zhe,
学  习   着,
chóng shēng zhe,
重      生    着
bèi qū zhú zhe.
被   驱  逐   着。
wài jiè de yǐng xiǎng jiù xiàng hǎi
外   界   的  影    响    就    像    海 
àn shàng de bō làng,
岸   上    的 波   浪
jiàn zhèng le wǒ de cún zài,
见    证    了  我  的  存   在,
ràng wǒ qīng xǐng.
让    我  清    醒。
wǒ shì yí gè xīn jiù jiāo zhī,
我  是   一  个   新   旧   交   织,
duì bǐ xiān míng de cún zài,
对   比   鲜    明   的  存  在,
yí gè guān yú tuì biàn, 
一  个   关   于  蜕    变,
shī luò yǔ chóng shēng de gù shì.
失   落   与   重     生    的  故 事。
zài měi yī cì jīng lì zhōng,
在  每   一   次   经   历   中
zài měi yí gè tòng kǔ hé xìng fú shí kè zhōng,
在    每  一  个  痛   苦   和  幸   福   时   刻   中,
wǒ biàn de huàn rán yī xīn,
我   变   得  焕   然   一  新
bǐ wǒ xiǎng xiàng de hái yào qiáng dà.
比  我  想    象     的  还   要   强     大。
yīn cǐ,
因  此,
wǒ jīn tiān zhàn zài zhè lǐ shì yī jiàn huó
我   今   天   站    在   这   里  是   一    件   活 
shēng shēng de yì shù pǐn,
生    生      的 艺  术   品,
wǒ de měi yī bù qián xíng,
我  的 每   一  步  前    行
wǒ de měi yī cì xuǎn zé.
我  的 每  一  次   选    择。
wǒ yōng bào wǒ de guò qù,
我  拥    抱  我   的 过    去,
huàn xǐng wǒ de wèi lái.
唤    醒   我   的  未   来。

Door Jing Lin

Concept: Jing Lin
Regie: Dönci Bánki
Spelers: Birsu Tamer en Kyra Frijnts
Live muziek: Hon Ning Cheung
Decor en kostuumontwerp: Jing Lin
Lichttechniek: Sil van Kalker
Met dank aan: Jean-Paul Caelen, Marc Zwietink en Raïssa Reintjens

Duur: 35min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be