Sociale veiligheid

Sociale en didactische veiligheid op de Toneelacademie

De Toneelacademie draagt nadrukkelijk zorg voor een veilige leer- en werkomgeving. Er wordt consciëntieus gebouwd aan een structuur en cultuur in huis die een inspirerende leer- en werkomgeving stimuleren én de sociale en didactische veiligheid garanderen. 

De academie neemt daarbij het standpunt in dat hiërarchie gewenst en gezond is binnen de onderwijsorganisatie en -cultuur maar ook dat machtsstructuren in onderwijsrelaties tot machtsmisbruik leiden en een direct gevaar vormen voor de sociale en didactische veiligheid in huis.

Onze eigen Gedragscode, die sinds 2015 geldt, helpt ons daarbij. Dit (groei)document wordt intern gedeeld, gedragen en nageleefd, en richt zich met name op de dagelijkse omgang met elkaar. De code bevordert de helderheid en het (handelings)bewustzijn bij de studenten en medewerkers rond het begrip sociale veiligheid en wat te doen als die in het gedrang is. Er wordt ook gerichte aandacht besteed aan de duiding van zgn. Grijze Gebieden. Dit zijn regelmatig voorkomende contact- en/of onderwijsmomenten die zich (deels) aan het toezicht van school onttrekken of waar de grenzen tussen persoonlijke en professionele omgang niet meteen helder of herkenbaar zijn. 

In onze onderwijsprocessen worden hiërarchische relaties zoveel mogelijk gevrijwaard van machtsrelaties. Dit is onder andere terug te zien in de invoering van het programmatisch toetsen en de actieve rol van de student in het eigen leer- en beoordelingsproces. Ook de samenwerking tussen  het mentoraat en het decanaat is inmiddels heringericht. Er wordt een helderder onderscheid gemaakt tussen de ondersteuning van de professionele leeromgeving (mentor) en de persoonlijke leefomgeving (decaan).  Tevens is er het kader van Studiebegeleiding (in de vorm van groepsmentoraat) expliciete aandacht om het welzijn van studenten te monitoren.

Op het niveau van deskundigheidsbevordering van het team, omarmt de academie het advies van de Inspectie van het Onderwijs om via aanvullende scholing de bekwaamheid van haar (gast)docenten en ondersteuners aangaande de didactische en sociale veiligheid veilig doelgericht te optimaliseren.

De academiegemeenschap zoekt de veiligheidsdialoog actief onderling op. Voorkomen is beter dan genezen. Er is een structurele samenwerking met de Raad voor Veiligheid. I.e. een studenteninitiatief dat bijeenkomsten per jaarlaag organiseert. De Raad houdt via gesprekken en enquêtes voeling met wat er in de studentengemeenschap leeft aan veiligheidsissues. De Raad oriënteert zich daarbij nadrukkelijk op voornoemde Gedragscode en onderhoudt een korte lijn met de schoolleiding. 

Op (inter)nationaal niveau zet de Toneelacademie zich actief in om de voortschrijdende inzichten rond sociale en didactische veiligheid te delen en te vertalen. Dit heeft onlangs onder andere geresulteerd in een landelijk, gezamenlijk gedragen stagecontract, waarin de belangen, waaronder sociale veiligheid, van de stagiair beter geborgd worden.

Al met al is de bedoeling dat onze gedragingen wél een inspirerende leer- en werkomgeving stimuleren maar de sociale veiligheid nooit schaden. Alleen dan zullen wij in de grootst mogelijke vrijheid en betrokkenheid onze gemeenschappelijke onderwijswaarden kunnen koesteren, door-ontwikkelen en overdragen.  
(uit de Gedragscode)

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be